تفاهم‌نامۀ بین‌الوزارتی و قرارداد اجاره‌دهی زمین برای ایجاد مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت به امضاء رسید

۰۵ سنبله ۱۳۹۸ (۱۸:۵۶:۴۰)

در نشستی که در وزارت شهرسازی و اراضی برگزار شده بود، تفاهم‌نامه چهارجانبه برای ایجاد مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت در کابل از سوی محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و اجتماعی، محترم لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهداء و معلولین و محترمه لیل محب، رئیس موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامۀ همکاری‌ها، به تاسی از مصوبۀ شماره ۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۸/۴/۱۳۹۸ در هشت ماده به هدف ایجاد فضای مصئون و مطمین، تامین حقوق اطفال و افراد دارای معلولیت در قسمت بود و باش، تعلیم و تربیه و مراقبت‌های صحی اطفال ترتیب و به امضاء رسیده است.

محترم محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی حین امضای تفاهم‌نامه، آن را یک سند حقوقی کامل توصیف کرد. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی اذعان داشت که در این تفاهم‌نامه، وظایف و مسئولیت‌های وزارت‌های شهرسازی و اراضی، کار و امور اجتماعی و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین واضح یافته است.

متعاقباً قرارداد اجاره‌دهی زمین دولتی برای اعمار مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت از سوی محترم وحیدالرحمان رحمانی، رئیس عمومی خصوصی سازی و محترمه الهه ایلی عمر، از مسئولان موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) نیز به امضاء رسید.

طبق این تفاهم‌نامه؛ وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۷ جریب زمین واقع در ساحۀ قلعچه خُمدان مربوطات ناحیۀ هشتم شهر کابل را حسب قرارداد سی ساله جهت ایجاد مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت در اختیار  موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) قرار می‌دهد.

موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) طبق این قرارداد، پنج میلیون دالر امریکایی را در اعمار این مرکز هزینه می‌کند.


در نشستی که در وزارت شهرسازی و اراضی برگزار شده بود، تفاهم‌نامه چهارجانبه برای ایجاد مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت در کابل از سوی محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و اجتماعی، محترم لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهداء و معلولین و محترمه لیل محب، رئیس موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامۀ همکاری‌ها، به تاسی از مصوبۀ شماره ۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۸/۴/۱۳۹۸ در هشت ماده به هدف ایجاد فضای مصئون و مطمین، تامین حقوق اطفال و افراد دارای معلولیت در قسمت بود و باش، تعلیم و تربیه و مراقبت‌های صحی اطفال ترتیب و به امضاء رسیده است.

محترم محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی حین امضای تفاهم‌نامه، آن را یک سند حقوقی کامل توصیف کرد. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی اذعان داشت که در این تفاهم‌نامه، وظایف و مسئولیت‌های وزارت‌های شهرسازی و اراضی، کار و امور اجتماعی و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین واضح یافته است.

متعاقباً قرارداد اجاره‌دهی زمین دولتی برای اعمار مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت از سوی محترم وحیدالرحمان رحمانی، رئیس عمومی خصوصی سازی و محترمه الهه ایلی عمر، از مسئولان موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) نیز به امضاء رسید.

طبق این تفاهم‌نامه؛ وزارت شهرسازی و اراضی موازی ۷ جریب زمین واقع در ساحۀ قلعچه خُمدان مربوطات ناحیۀ هشتم شهر کابل را حسب قرارداد سی ساله جهت ایجاد مرکز حمایت از اطفال و افراد دارای معلولیت در اختیار  موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) قرار می‌دهد.

موسسۀ ابتکار اطفال توانا (ECI) طبق این قرارداد، پنج میلیون دالر امریکایی را در اعمار این مرکز هزینه می‌کند.

" data-image="https://mudl.gov.af/uploads/news_image/news_1566915934.jpg" >